mối nguy hiểm của nền tảng xổ số đại diện

.

Theo điều khoản quản lý xổ số của cộng hòa nhân dân trung quốc, article 36, mà không có sự chấp thuận của cơ quan tài chính nhà nước, bất kỳ đơn vị và cá nhân không được tham gia vào việc bán vé số, mua vé số và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến vé số. Bất kỳ đơn vị và cá nhân không được vi phạm các quy định liên quan để thu thập hoặc trả bất kỳ hình thức ủy nhiệm, giảm giá vé xổ số.

.

biện pháp đối phó

.